Welcome

о-в Свети Иван

Свети Иван е най-големият от петте острова в българските териториални води на Черно море с площ от 0,66 км2. Намира се на 910 м от най-северната точка на полуостров Столец (старият Созопол). Най-високата му точка се издига на 33 м над морското равнище. През VII в. пр. н. е. на острова е построено тракийско светилище. През IV в. пр. н. е. (на южния му бряг е издигнат голям храмов комплекс, чието средище е високата 13,2 м бронзова статуя на бог Аполон Лечител, дело на скулптора Каламис. Островите Св. Иван и Св. Петър са обиталища на над 70 вида птици. Там гнезди най-голямата в България колония на сребристи чайки. През 1993 г. Св. Иван е обявен за защитена територия, с цел опазване на естествените местообитания на редки и застрашени видове птици, включени в Червената книга на България.