Welcome

р. Камчия

Камчия е река в Североизточна България. Влива се в Черно море. Намира се на 34 km южно от Варна и на 504 km източно от София. Камчия се образува от сливането на два притока - Луда Камчия и Голяма Камчия, които извират от източна Стара планина. Крайречните заливни гори около устието на р.Камчия, включени в границите на едноименния резерват, днес са най-представителният образец на лонгозните гори, разпространени в източната част на Балканския полуостров. Тази екосистема има уникален характер, който произтича от състава и структурата на горската растителност и спесифичните екологични условия, при които тя се развива. В река Камчия се срещат 25 вида риби, което съставлява по-голямата част от българската сладководна ихтиофауна.